Lịch sử kèo trận

Chi tiết trận đấu

Time Match FT.HDC FT.O/U FT.1x2 H1.HDC H1.O/U H1.1x2
Giá lúc 07:15 AM ngày 14-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.96 2.25 1 1.49 0.25 0.74 0.75 0.74 2.13
Brasil de Pelotas RS 0.86 0.88 6.2 -0.86 -0.86 5.5
Draw 3.8 2.13
Giá lúc 07:00 AM ngày 14-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 1 2.25 0.99 1.47 0.25 0.74 0.75 0.73 2.14
Brasil de Pelotas RS 0.9 0.89 6.4 -0.86 -0.85 5.4
Draw 3.8 2.14
Giá lúc 06:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 0.98 1.48 0.25 0.74 0.75 0.72 2.16
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.9 6.2 -0.86 -0.84 5.2
Draw 3.8 2.15
Giá lúc 06:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 1 1.48 0.25 0.74 0.75 0.72 2.16
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.88 6.3 -0.86 -0.84 5.2
Draw 3.8 2.15
Giá lúc 06:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 1 1.48 0.25 0.74 0.75 0.72 2.16
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.88 6.3 -0.86 -0.84 5.2
Draw 3.8 2.15
Giá lúc 06:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 1 1.48 0.25 0.77 0.75 0.72 2.2
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.88 6.3 -0.89 -0.84 5.1
Draw 3.8 2.14
Giá lúc 05:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.99 1.48 0.25 0.77 0.75 0.72 2.21
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.87 6.3 -0.89 -0.84 5.1
Draw 3.8 2.13
Giá lúc 05:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.99 1.48 0.25 0.77 0.75 0.72 2.21
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.87 6.3 -0.89 -0.84 5.1
Draw 3.8 2.13
Giá lúc 05:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.95 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.77 0.75 0.74 2.21
Brasil de Pelotas RS 0.85 0.87 6.1 -0.89 -0.86 5.2
Draw 3.75 2.11
Giá lúc 05:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.95 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.77 0.75 0.74 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.85 0.87 6.1 -0.89 -0.86 5.1
Draw 3.75 2.11
Giá lúc 04:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.93 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.77 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.83 0.87 6.1 -0.89 -0.87 5.1
Draw 3.75 2.1
Giá lúc 04:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.93 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.77 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.83 0.87 6.1 -0.89 -0.87 5.1
Draw 3.75 2.1
Giá lúc 04:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.94 2.25 1 1.5 0.25 0.77 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.84 0.88 6 -0.89 -0.87 5.1
Draw 3.75 2.1
Giá lúc 04:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.94 2.25 -0.99 1.51 0.25 0.76 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.84 0.87 5.9 -0.88 -0.87 5.1
Draw 3.7 2.1
Giá lúc 03:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.92 2.25 -0.99 1.55 0.25 0.76 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.82 0.87 5.5 -0.88 -0.87 5.1
Draw 3.65 2.1
Giá lúc 03:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.92 2.25 -0.98 1.55 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.82 0.86 5.6 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.65 2.1
Giá lúc 03:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 -0.92 2.25 -0.95 1.54 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.82 0.83 5.6 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.6 2.1
Giá lúc 03:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.95 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.83 6.8 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 02:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 02:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 02:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 02:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 01:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 01:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 01:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 01:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 12:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.78 0.75 0.76 2.18
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.87 5.6 -0.9 -0.88 5.4
Draw 3.9 2.1
Giá lúc 12:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.78 0.75 0.76 2.18
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.87 5.6 -0.9 -0.88 5.4
Draw 3.9 2.1
Giá lúc 12:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.97 2.25 -0.99 1.5 0.25 0.78 0.75 0.76 2.18
Brasil de Pelotas RS 0.93 0.87 5.6 -0.9 -0.88 5.4
Draw 3.9 2.1
Giá lúc 12:00 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 11:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 11:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.23
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.82 6.9 -0.87 -0.87 5.1
Draw 3.8 2.1
Giá lúc 11:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 -0.94 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.82 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 11:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 10:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 10:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 10:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 10:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 09:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.93 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.81 6.9 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 09:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.95 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.83 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 09:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.95 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.83 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.8 2.09
Giá lúc 09:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 08:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 08:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 08:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 08:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 07:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 07:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 07:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.96 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.94 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 07:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 06:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.95 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.95 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 06:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 06:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 06:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.93 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.97 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 05:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 05:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 05:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.94 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.75 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.96 0.85 6.8 -0.87 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 05:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 0.98 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.76 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.92 0.85 6.8 -0.88 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 04:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 1 1 2.25 -0.97 1.45 0.25 0.76 0.75 0.75 2.28
Brasil de Pelotas RS 0.9 0.85 6.8 -0.88 -0.87 4.95
Draw 3.85 2.09
Giá lúc 04:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.66 2.25 -0.97 1.46 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.76 0.85 6.7 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.8 2.08
Giá lúc 04:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.66 2.25 -0.97 1.46 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.76 0.85 6.7 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.8 2.08
Giá lúc 04:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.77 2.25 -0.97 1.53 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.87 0.85 5.7 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 03:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 03:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 03:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 03:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 02:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 02:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 02:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.84 2.25 -0.97 1.58 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.94 0.85 5.3 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 02:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.81 2.25 -0.98 1.57 0.25 0.82 0.75 0.76 2.24
Brasil de Pelotas RS -0.91 0.86 5.2 -0.94 -0.88 5.2
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 01:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 01:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.85 2.25 -0.97 1.59 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.95 0.85 5.2 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.55 2.08
Giá lúc 01:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 01:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 12:45 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 12:30 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 12:15 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 12:00 PM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 11:45 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 11:30 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08
Giá lúc 11:15 AM ngày 13-08-2019
07:30 AM
08/14
Coritiba PR 0.75 0.79 2.25 -0.97 1.55 0.25 0.8 0.75 0.75 2.33
Brasil de Pelotas RS -0.89 0.85 5.6 -0.92 -0.87 4.75
Draw 3.65 2.08